Polacco Italiano
zarządzać controllare
zarządzenie administracyjne autorizzazione amministrativa
zarządzenie o charakterze administracyjnym regolamento di esecuzione
zarządzenie przyjazne dla środowiska gestione aziendale ambientalmente corretta
zaręczyć się fidanzare
zasada legge
Zasada antropiczna Principio antropico
Zasada Fermata Principio di Fermat
Zasada Huygensa Principio di Huygens-Fresnel
Zasada kosmologiczna Principio cosmologico
Zasada nieoznaczoności Principio di indeterminazione di Heisenberg
Zasada ostrożności Principio di precauzione
Zasada podczepienia Effetto carrozzone
zasada przezorności principio precauzionale
zasada społeczeństwo płaci principio per cui la comunità paga
Zasada szufladkowa Dirichleta Principio dei cassetti
Zasada wodzostwa Führerprinzip
Zasada włączeń i wyłączeń Principio di inclusione ed esclusione
Zasada zachowania energii Legge di conservazione dell'energia
zasada zanieczyszczający płaci principio inquinatore-pagatore
zasada zrównoważnego rozwoju principio dello sviluppo sostenibile
zasadowość basicità
zasadowy basico
Zasady Base
Zasady dynamiki Newtona Principi della dinamica
zasady współpracy principio di cooperazione
zasadzka imboscata
Zasiadać Esser seduti
zasiedzenie prescrizione
Zasilacz bezprzerwowy Gruppo di continuità
zasiłek indennità
zaskakująco straordinariamente
zaskakujący meraviglioso
zaskoczenie sorpresa
zaskoczony sorpreso
zaskoczyć sorprendere
zaskroniec biscia dal collare