Inglese Italiano
Polyhedral compound Poliedro composto
Polyhedron Poliedro
Polyhymnia Polimnia
Polykleitos Policleto
Polykleitos the Younger Policleto
Polylogarithm Polilogaritmo
polymer polimero
Polymer chemistry Chimica dei polimeri e delle macromolecole
Polymerase chain reaction Reazione a catena della polimerasi
polymeric polimerico
polymerisation polimerizzazione
polymerization polimerizzazione
polymorphic polimorfo
polymorphous polimorfo
Polymorphs Polimorfismo
Polynesia Polinesia
Polynesian polinesiano
Polynesian Rat Rattus exulans
polyneuritis polineurite
Polynices Polinice
Polynomal Polinomio
Polynomial Polinomio
Polynomial long division Divisione dei polinomi
Polynomial remainder theorem Teorema del resto
Polynomial ring Anello dei polinomi
Polynomial sequence Sequenza polinomiale
Polyolefin Poliolefina
Polyoxymethylene Paraformaldeide
polyp polipo
polypeptide polipeptide
Polyperchon Poliperconte
Polyphaga Polyphaga
Polyphagia Polifagia
Polyphemus Polifemo
Polyphenol Polifenolo
Polyphenols Vino
polyphony polifonia
Polyphyly Polifiletico
Polyplectron Polyplectron
Polyplectron malacense Polyplectron malacense
Polypodiaceae Pteridophyta
Polypodiophyta Pteridophyta
Polypodium vulgare Polypodium vulgare
Polyporaceae Polyporaceae
Polyporales Polyporales
Polyporus squamosus Polyporus squamosus
polypus polipo
Polypyrrole Polipirrolo
Polyrhythm Poliritmia
Polyribosome Polisoma
Polysome Polisoma
Polysomnography Polisonnografia
Polystichum aculeatum Polystichum aculeatum
polystyrene polistirene
polysyllabic plurisillabo