Inglese Italiano
Hippeis Hippeis
Hippias Ippia di Elide
Hippias Major Ippia
Hippias Minor Ippia
hippie hippy
hippo ippopotamo
Hippo Regius Ippona
Hippocamelus Hippocamelus
Hippocastanaceae Aesculus
Hippocrates Ippocrate di Coo
Hippocrates of Athens Ippocrate di Coo
Hippocrates of Chios Ippocrate di Chio
Hippocrates of Gela Ippocrate di Gela
Hippocratic Oath Giuramento di Ippocrate
Hippodamus of Miletus Ippodamo
hippodrome ippodromo
Hippodrome of Constantinople Ippodromo di Costantinopoli
Hippogrif Ippogrifo
Hippolyta Ippolita
Hippolyte Ippolito
Hippolyte Bayard Hippolyte Bayard
Hippolyte Delaroche Hippolyte Delaroche
Hippolyte Delehaye Hippolyte Delehaye
Hippolyte et Aricie Ippolito e Aricia
Hippolyte Fizeau Hippolyte Fizeau
Hippolyte Taine Hippolyte Taine
Hippolytus Ippolito
Hippomedon Ippomedonte
Hippomenes Melanione
Hipponax Ipponatte
Hippopotamidae Hippopotamidae
hippopotamus ippopotamo
Hippopotamus Defence Difesa ippopotamo
Hippos Antiochia
Hippostratos Ippostrato
Hippothoon Ippotoo
Hippuris Hippuris vulgaris
hippy figlio dei fiori
Hipólito Yrigoyen Hipólito Irigoyen
Hipólito Yrigoyen Partido Hipólito Irigoyen
Hiram Abif Hiram Abif
Hiram Abiff Hiram Abif
Hiram Bithorn Stadium Stadio Hiram Bithorn
Hiram I Hiram Abif
Hiram Stevens Maxim Hiram Stevens Maxim
Hiranuma KiichirĊ Kiichiro Hiranuma
Hirayama families Famiglie di Hirayama
Hirayama family Famiglie di Hirayama
hire assumere