Inglese Italiano
Adobe Flash Adobe Flash
Adobe Flash Lite Macromedia Flash Lite
Adobe InDesign Adobe InDesign
Adobe Integrated Runtime Apollo
Adobe PageMaker Adobe PageMaker
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Lightroom Photoshop Lightroom
Adobe Premiere Pro Premiere Pro
Adobe RGB color space Spazio colore Adobe RGB
Adobe Systems Adobe Systems
adolescence adolescenza
adolescent adolescente
Adolf Adolfo
Adolf Abraham Halevi Fraenkel Adolf Abraham Halevi Fraenkel
Adolf Anderssen Adolf Anderssen
Adolf Butenandt Adolf Friedrich Johann Butenandt
Adolf Eichmann Adolf Eichmann
Adolf Eugen Fick Adolf Fick
Adolf Frederick of Sweden Adolfo Federico di Svezia
Adolf Galland Adolf Galland
Adolf Hitler Adolf Hitler
Adolf Hurwitz Adolf Hurwitz
Adolf I of Berg Adolfo I di Schaumburg
Adolf II of Berg Adolfo II di Schaumburg
Adolf II of Holstein Adolfo II di Schaumburg
Adolf Loos Adolf Loos
Adolf of Germany Adolfo I del Sacro Romano Impero
Adolf of Nassau Adolfo I del Sacro Romano Impero
Adolf Otto Reinhold Windaus Adolf Otto Reinhold Windaus
Adolf Schmal Adolf Schmal
Adolf Schärf Adolf Schärf
Adolf VI of Berg Adolfo III di Schaumburg
Adolf VIII of Holstein Adolfo VIII di Schaumburg
Adolf von Baeyer Adolf von Baeyer
Adolf von Harnack Adolf von Harnack
Adolfo Bioy Casares Adolfo Bioy Casares
Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos
Adolfo Suárez Adolfo Suárez González
Adolfo Suárez Rivera Adolfo Antonio Suárez Rivera
Adolfo Valencia Adolfo Valencia
Adolph Adolfo
Adolph Menzel Adolph von Menzel
Adolph Rickenbacher Rickenbacker
Adolph Wilhelm Hermann Kolbe Adolph Wilhelm Hermann Kolbe
Adolphe Adam Adolphe-Charles Adam
Adolphe Crémieux Decreto Crémieux
Adolphe Mouron Cassandre Cassandra
Adolphe Nourrit Adolphe Nourrit